Zitate-Fibel
Auch Gott hat gelernt. Man merkt das an den Verbesserungen bei der Erschaffung der Frau. - Zsa Zsa Gabor

Auch Gott hat gelernt. Man merkt das an den Verbesserungen bei der Erschaffung der Frau.

Zsa Zsa Gabor

Mehr Zitate

Mehr Zitate von Zsa Zsa Gabor